سلام بازدیدکننده عزیز***امیدوارم لحظات خوبی را در پرستاری87 سپری کنید***لطفادرقسمت نظرسنجی وبلاگ مارادرجهت بهترشدن وبلاگ یاری کنید***به دلیل زیادبودن مطالب وقرارنگرفتن درصفحه اصلی میتوان ازآرشیومطالب وتعیین ماه و یا پیوندهای روزانه درحاشیه وبلاگ مطالب جالب ومفید خودراانتخاب کنید***برای همه شمادوستان عزیزاز خداوندمنان آرزوی تندرستی وسلامتی را خواستارم. پرستاری 87 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پرستاری 87 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

 

""بازیدکننده عزیزنوع گره یابخیه بامستطیل آبی مشخص شده است.""

این نوع بخیه شامل کلیپ های ۱تا۴ میباشد.

 

(دانلودکلیپ ۱)simpl interrupted pattern

  (نمایش انیمیشنی کلیپ۱)view animation

(دانلودکلیپ۲)burying the knon

(نمایش انیمیشنی کلیپ۲)view animation

   (دانلودکلیپ۳)Horizontal mattress pattern

(نمایش انیمیشنی کلیپ۳) view animation

(دانلودکلیپ۴)vertical mattress pattern

(نمایش انیمیشنی۴) view animation

 

 

این نوع بخیه هاشامل کلیپ های  ۵تا۱۲ میباشد.

(دانلودکلیپ۵)simpl continuos pattern

(نمایش انیمیشنی۵)view animation

(دانلودکلیپ۶)ford interloking pattern

(نمایش انیمیشنی۶)view animation

(دانلودکلیپ۷)Lembert pattern

(نمایش انیمیشنی۷)view animation

(دانلودکلیپ۸)connell pattern

(نمایش انیمیشنی۸)view animation

(دانلودکلیپ۹)cushing pattern

(نمایش انیمیشنی۹)view animation

(دانلودکلیپ۱۰)subcuticular pattern

(نمایش انیمیشنی۱۰)view animation

 

(دانلودکلیپ۱۱)subcutaneous pattern

(دانلودکلیپ۱۲)continuos everting mattress pattern

 

 

 

(دانلودکلیپ۱۳)simple continuous with

 

 

این نوع بخیه شامل کلیپ های ۱۴تا۱۷ میباشد.

دودستی>>>۱۴و۱۵

(دانلودکلیپ۱4)tow hand tachnique(Right hande

(دانلودکلیپ۱5)tow hand tachnique left handed

 

یک دستی>>>۱۶و۱۷

(دانلودکلیپ۱۶)one hand tachnique right handed

(دانلودکلیپ۱۷)one hand tachnique left handed

 

  

 

این بخیه شامل کلیپ های ۱۸تا۱۹میباشد.

(دانلودکلیپ۱۸)surgeons knot right handed

(دانلودکلیپ۱9) surgeons knot left handed

 

 

این بخیه شامل کلیپ های ۲۰ تا۲۱ میباشد.

(دانلودکلیپ۲۰)deep die right handed

(دانلودکلیپ۲۱)deep die left handed

 

این بخیه شامل کلیپ های ۲۲تا۲۳ میباشد.

(دانلودکلیپ۲۲)Ligation arounnd a hemostatic clamp right handed

(دانلودکلیپ۲۳)Ligation arounnd a hemostatic clamp left handed

 

 

این بخیه شامل کلیپ های ۲۴تا۲۵ میباشد.

(دانلودکلیپ۲۴)Instrument tie right handed

(دانلودکلیپ۲۵)Insrument tie left handed

 

این بخیه شامل کلیپ های ۲۶تا۲۷ میباشد.

(دانلودکلیپ۲۶)skin staples

(دانلودکلیپ۲۷)staples remover

 

 

<<<منتظرکلیپ های جدیدتواین پست باشید>>>

[ ۹۰/۱۰/۲۸ ] [ 19:55 ] [ فرهادحسینی ]
درباره وبلاگ

فرهادحسینی دانشجوی ورودی نیمسال اول87-88دانشکده پرستاری-مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع تر از من است
از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم تر از من است
از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک تر از من است
از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال تر از من است
از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربانتر از من است
از پیامبر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست
ازخودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا